مارا دنبال کنید
جستجو

اطلاعات کلی درباره Seconia

سکونیا یک شرکت پیشگام و شناختهشده در زمینـه مدیریت آسیبپذیریها میباشد. راهکارهای سکونیا که برنده جوایز متعددی نیز شده است بر مدیریت آسیبپذیریها و وصله‌های امنیتی متمرکز است.

• بررسی کامل و مداوم برنامهها جهت جلوگیری از نفوذ

• پشتیبانی از بیش از ۵۰٫۰۰۰ برنامه مختلف

•مدیریت مترکزتمامی آسیبپذیری از یک کنسول

• راهکاری موثر و قدرتمند