مارا دنبال کنید
جستجو

اطلاعات کلی درباره Falcongaze

برجامنیکسیستمترکیبیاستکهبهراحتیدرشبکهسازمان قرار گرفته و فعالیت‌های کارمندان در شبکه ردیابی می‌کند، یک آرشیو یکپارچه از تمام ارتباطات سازمان تهیه می◻کند، روی هرگونه نشت اطلاعات از طرق مختلف کنترل کامل دارد و میزان بهره‌وری کارمندان از منابع سازمان (آنالیزمیزان استفاده کاربراز نرم افزارهای مختلف) را ارزیابی می‌کند.