مارا دنبال کنید
جستجو

اطلاعات کلی درباره Kerio

(UTM) یک راهکار مقدماتی تا پیشرفته امنیتی Kerio Control می‌باشد که شامل Router ،Firewall، سیستم تشخیص و جلوگیـری از نفـوذ(IPS)، آنتـی‌ویروس VPN) Gateway Antivirus) و مدیریت محتـوا (Content Filtering) می‌باشد. این قابلیت‌هـای جامع، با انعطاف‌پذیـری گسترش بی همتا، از کریـو کنتـرل گزینـه مناسبی برای کلیه پروژه‌هـای کوچک تا متوسط (بنا به مقیاس‌های بین‌ المللی) می‌سازد