مارا دنبال کنید
جستجو

اطلاعات کلی درباره Nessus

Nessus با اعتماد بیش از ۳۰۰۰۰ سازمان بصورت جهانی و۲میلیارد دانلود در سراسر جهان یکی از مورد اعتمادترین برندها در زمینه نفوذپذیری می◻باشد. بیش از ۵۰ درصد Fortune و بیش از ۳۰ درصد2000 Global به فناوری Nessus Vulnerability Scanner وابسته هستند.