مارا دنبال کنید
جستجو
از سال ۱۹۷۸

اطلاعات کلی درباره GData

ﺑﯿﺶ از 30 ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺎ در ﺳﺎل 1978 ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار آﻧﺘﻰوﯾﺮوس را در ﺟﻬﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﯾﻢ و اﻣـﺮوز ﻫﻢ در زﻣﯿﻨﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎى نوآورانه ﺑﺮاى اﻣﻨﯿﺖ ﻓﻨﺎورى اﻃﻼﻋﺎت، ﭘﯿﺸﺘﺎز ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ از ﺳﻮى ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﻠﻰ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر، ﺟﺎﯾﺰه درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻰﮐﻨﯿﻢ. شرکت سیف سافت توزیع کننده انحصاری آنتی ویروس G DATA در ایران می باشد.

معرفی نسخه های تحت شبکه آنتی ویروس G DATA

ﻣﺎژول ﻫﺎى اﻧﺘﺨﺎﺑﻰ

Server & Gateway Security

ﻣﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺒﻮرى از ﻣﯿﻞ ﺳﺮورﻫﺎ، ﭘﺮاﮐﺴﻰ ﺳﺮورﻫﺎ ﯾﺎ ﻓﺎﯾﻞ ﺳﺮورﻫﺎ را ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻬﺎﯾﻰ ﺑﺮﺳﻨﺪ، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﻢ. ﮔﻮﺷﻰ ﻫﺎى ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎى ﻣﯿﻬﻤﺎن در ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺻﺮﻓﺎً ﮐﺎﻓﻰ اﺳﺖ راﻫﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ را از ﻣﯿﺎن ﻣﺎژول ﻫﺎى زﯾﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﺪ:

Exchange Mail Security
Linux Mail Security Gateway
Linux Web Security Gateway